Existeixen moltíssims tipus de forjats al voltant del món de la construcció però se solen usar per norma general uns pocs en les edificacions residencials de Platja d’Aro, a la província de Girona. Solen ser els que s’usen amb major freqüència tant en les obres que podem realitzar nosaltres com en les que podem anar veient a d’altres llocs i d’altres empreses.

Es poden dividir en dos grans grups que serien els forjats unidireccionals i els bidireccionals.

Forjats unidireccionals a Platja d’Aro

Aquests són els forjats que necessiten algun tipus de suport en 2 dels seus extrems o bigues per a transmetre les càrregues de tot el forjat a través d’elles fins als pilars i d’aquí a la fonamentació.

Forjats bidireccionals a Platja d’Aro

Aquest tipus de forjat no necessita cap suport en els extrems per a poder transmetre la càrrega perquè es transmet en totes dues direccions arribant fins als pilars pels àbacs.

Dins dels forjats unidireccionals que més s’usen en la nostra zona al voltant de Platja d’Aro, el de cairats i revoltons és el més popular en l’edificació residencial. El principal inconvenient és que necessita molt espai perquè ocupen bastant i són materials molt pesats, per la qual cosa el seu transport fins al lloc d’edificació es complica i, a més, ofereixen poca flexibilitat a la geometria de la construcció.

Si ho comparem amb el forjat de cairats in situ, molt similar a l’anterior, però usant cairats pretesats, que s’armen in situ en Platja d’Aro en el muntatge. En muntar-se in situ, s’ha d’anar amb més cuidat i el vibrat s’ha de fer en condicions per a garantir la qualitat del formigó.

Existeix un altre tipus de forjat que s’usa habitualment en la construcció d’habitatges unifamiliars que és el de cossos buits estructurals. Funciona com si fos una llosa, sense elements de suport, cosa que dóna avantatge en tenir menor pes. La seva execució és ràpida amb el que es disminueix el temps perquè els cossos buits es deixen caure sobre l’armat inferior de l’obra de Platja d’Aro i al no pesar en excés, no es necessita un esforç extra per al seu trasllat. Parlant de costos, en reduir el pes, també aconseguim ajustar el preu, evitant possibles sobrecostos.